GDPR

IN OVEREENSTEMMING MET ART. 13, LID 1 EN 2 VAN DE VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD (EU) 2016/679 VAN 27 APRIL 2016 (VERDER TE NOEMEN: „AVG”) INFORMEREN WIJ U OVER HET VOLGENDE:

 1. De beheerder van de persoonsgegevens conform art. 4 punt 7 AVG is MITKO Sp. z o.o. gevestigd te Wodzisław Śląski, 44-304, Os. 1 maja 16G, tel.: +48 32 444 66 16,
  e-mailadres: kontakt@mitko.pl.

 2. Ontvangers van de persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de doelstellingen kunnen zijn:

  1. Personen geautoriseerd door de beheerder – werknemers en medewerkers;

  2. Entiteiten waaraan de beheerder de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers) heeft toevertrouwd op basis van contracten;

  3. Entiteiten waaraan de beheerder op basis van de wet gegevens moet verstrekken;

  4. Ontvangers van gegevens, zoals koeriers en banken.

 3. De verwerkte persoonsgegevens worden niet overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie.

 4. De persoonsgegevens worden door de beheerder verwerkt in de periode die nodig is om de doelstellingen te bereiken:

  1. In verband met de uitvoering van de aangegane overeenkomst, tot de voltooiing ervan, en na deze periode voor de periode en in de mate vereist door de wet, in het bijzonder met betrekking tot de opslag van boekhoudkundige bewijzen of om eventuele vorderingen veilig te stellen.

  2. In verband met de marketing van producten en diensten aangeboden door de beheerder, totdat de toestemming voor een dergelijke verwerking is ingetrokken.

 5. Rechten van personen wiens gegevens wij verwerken:

  1. Recht van inzage conform art. 15 AVG.

  2. Recht op rectificatie conform art. 16 AVG.

  3. Recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG.

  4. Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG.

  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG.

  6. Recht van bezwaar tegen de verwerking persoonsgegevens conform art. 21 AVG.

 6. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten, als de verwerking plaatsvindt op basis van een voorafgaande toestemming voor verwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

 7. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie – als en voor zover de verwerking van persoonsgegevens de bepalingen van AVG schendt.

 8. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, toch is het in sommige gevallen (zoals het sluiten van de koopovereenkomst, klachtafhandeling, teruggave of andere diensten aangeboden door MITKO Sp. z o.o.) noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten. Door het niet verstrekken van de gegevens wordt het onmogelijk om bepaalde verplichtingen na te komen door MITKO Sp. z o.o.

 9. In verband met direct marketing kunnen wij profilering gebruiken om u onze producten en diensten aan te bieden, inclusief het selecteren ervan in het kader van uw behoeften. Activiteiten met betrekking tot profilering voor de doeleinden van direct marketing hebben geen juridische gevolgen voor u. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de marketing.